คำถามที่นักศึกษาถามบ่อยครั้ง

 

ผม/ดิฉัน จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์หรือไม่?
หลังการตรวจใบสมัครของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่สถานทูตแคนาดาจะพิจารณาว่า จำเป็นต้องสัมภาษณ์หรือไม่ ถ้าจำเป็น เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านโดยตรง เพื่อนัดหมายเวลา และสถานที่

 

เมื่อ ผม/ดิฉัน เดินทางถึงแคนาดาแล้ว จะต้องทำอะไรบ้าง?
เมื่อเดินทางถึงแคนาดา ท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทราบว่า ท่านเป็นนักศึกษาต่างชาติ ได้รับอนุมัติเป็นนักศึกษา ขณะเดียวกัน ท่านจะต้องแสดงหนังสือที่ออกโดยสถานทูตแคนาดาที่ประเทศของท่าน ต่อเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ผู้ซึ่งจะออกเอกสารการอนุมัติเป็นนักศึกษาให้แก่ท่าน โปรดสังเกตุว่าเอกสารดังกล่าวไม่ได้ออกโดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ด่าน จะเป็นผู้พิจารณาการเดินทางของท่านเข้าสู่แคนาดา และระยะเวลาที่พำนักอยู่ ท่านต้องเดินทางออกจากแคนาดา ในวันที่ที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง หรือก่อนนั้น หรือได้รับการต่ออายุเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่แคนาดา

 

ผม/ดิฉัน จะเปลี่ยนโรงเรียนได้หรือไม่?
ท่านอาจจะเปลี่ยนสถาบัน และ/หรือหลักสูตรการศึกษา ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยท่านสามารถรับใบสมัครเปลี่ยนโรงเรียน ได้ที่ศูนย์ของกองตรวจคนเข้าเมือง ในแคนาดาที่ใกล้ที่สุดได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าระยะเวลา และเงื่อนไขของการได้รับอนุมัติเป็นนักศึกษา ได้ระบุโรงเรียนเฉพาะสำหรับท่านไว้ และท่านยังประสงค์จะขอเปลี่ยนโรงเรียนอยู่ ท่านจะต้องสมัครผ่านการอนุมัติเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมกับยื่นเอกสารอย่างถูกต้องอีกครั้ง โดยการดำเนินการดังกล่าว อาจดำเนินการในขณะที่พำนักอยู่ในแคนาดาได้

 

ผม/ดิฉัน สามารถออกจากแคนาดา แล้วจะกลับไปได้อีกหรือไม่?
ได้ อย่างไรก็ตาม หากเอกสารการได้รับอนุมัติเป็นนักศึกษาของท่าน หมดอายุในขณะที่ท่านอยู่นอกแคนาดา ท่านอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาศึกษาต่อ ในกรณีที่ท่านถือวีซ่า นักท่องเที่ยวควบคู่กับเอกสารการได้รับอนุมัติเป็นนักศึกษาตั้งแต่ต้น ท่านสามารถจะกลับมาที่แคนาดาได้อีก ถ้าวีซ่าหนังสือเดินทาง และสิทธิการเป็นนักศึกษา ยังมีผลใช้ได้อยู่

 

ผม/ดิฉัน จะได้รับต่ออายุสิทธิการเป็นนักศึกษาได้อย่างไรบ้าง?
ถ้าท่านประสงค์จะต่ออายุสิทธิการเป็นนักศึกษา ท่านสามารถดำเนินการในแคนาดาได้ โดย ติดต่อกับ ศูนย์ของกองตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดาที่ใกล้ที่สุด อย่างน้อย 2 เดือน ก่อนที่สิทธิดังกล่าวของท่านจะหมดอายุ โดยท่านสามารถขอใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ ใบสมัครที่เกี่ยวกับการอนุมัติเป็นนักศึกษาในแคนาดาทั้งหมด จะต้องจัดส่งไปดำเนินการโดย ศูนย์กลางกองทะเบียนราษฎร์และกองตรวจคนเข้าเมืองประจำแคนาดา ซึ่งตั้งอยู่ที่เวอเกรวิลล์ อัลเบอร์ต้า (โทรสาร: (403) 632-8165)  www.cic.gc.ca