ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน

 

1. รับแบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียน
นักศึกษาอาจจะขอรับแบบฟอร์มการขอวีซ่านักเรียนได้ที่ สถานทูตแคนาดาในประเทศของนักศึกษาเอง หรือตามหน่วยงานราชการระดับสูง หรือที่ Success Canada จากนั้นให้ยื่นใบสมัครและเอกสาร ได้ที่สถานทูตแคนาดาที่ใกล้ที่สุด

 

2. การรวบรวมเอกสารที่จำเป็น สิ่งสำคัญยิ่ง คือ
นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารทั้งหมด ที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัคร มาพร้อมกับใบสมัคร การส่งเอกสารไม่ครบ จะทำให้การอนุมัติวีซ่านักเรียนล่าช้าออกไป เอกสารที่จะต้องยื่นมาพร้อมกับใบสมัครเพื่อขออนุมัติวีซ่านักเรียน มีดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทาง รวมถึงสำเนาหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการเดินทาง ที่รับประกันการเดินทางกลับประเทศ ที่ออกเอกสารดังกล่าว และรูปถ่ายปัจจุบัน ขนาดเท่ารูปถ่ายในหนังสือเดินทาง (2”x2.5”) 4 รูป พร้อมกับเขียนชื่อเต็ม และวัน เดือน ปีเกิด ลงด้านหลังของรูปแต่ละใบ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สถานทูตแคนาดา อาจขอดูหนังสือหรือ เอกสารการเดินทางฉบับจริง และจะแจ้งให้ทราบในกรณีที่ต้องการ
 • หลักฐานการสนับสนุนทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่า ท่านมีเงินเพียงพอในระหว่างที่พำนักอยู่ในแคนาดา ส ำหรับค่าหน่วยกิต ค่าเดินทางกลับ และค่าใช้จ่ายประจำวัน สำหรับเอกสารในข้อนี้ ท่านอาจจะใช้บัญชีธนาคารของแคนาดา หรือดร๊าฟธนาคาร ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างๆ ได้ ใบแสดงรายการทางบัญชีของธนาคาร ย้อนหลังไป 4 - 6 เดือน หรือหลักฐานการชำระเงิน ค่าหน่วยกิต และค่าที่พัก (ตามคำแนะนำ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ นอกเหนือไปจากค่าหน่วยกิตต่อปีการศึกษานั้น จะตกอยู่ประมาณ 12,000 เหรียญแคนาดา)
 • ใบรับรองแพทย์จากประเทศของท่าน จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ หากท่านพำนัก อยู่นานกว่า 6 เดือน โปรดจำไว้ว่า ขั้นตอนการขอใบรับรองแพทย์ จะใช้เวลานานหลายสัปดาห์ อันเป็นช่วงเวลาที่น่าจะนำมาใช้ขออนุมัติ การเป็นนักศึกษาในแคนาดา ในบางกรณี นักศึกษาอาจต้องได้รับการตรวจเช็คสุขภาพด้วย แม้หลักสูตรที่ท่านสมัครเรียนมีระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือนก็ตาม ในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่า นักศึกษาควรได้รับการตรวจสุขภาพหรือไม่ และจะมอบแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพพร้อมคำแนะนำที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา
 • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ตอบรับ หนังสือรับรองจำเป็นต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ติดต่อของนักศึกษา หลักสูตรที่ตอบรับนักศึกษา ระยะเวลา ศึกษาโดยประมาณ หรือวันที่จะสำเร็จการศึกษา วันที่เริ่มต้นการศึกษา วันสุดท้ายที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนในหลักสูตรนั้น ปีการศึกษาที่นักศึกษาจะเข้าเรียน หลักสูตรเป็นหลักสูตรเต็มเวลา หรือไม่เต็มเวลา ค่าหน่วยกิต รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับหลักฐานแสดงรายละเอียดของสถาบันการศึกษา และข้อมูลใบอนุญาตสำหรับสถาบันเอกชน หนังสือฉบับนี้ จะต้องมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจจากสถาบันกำกับอย่างถูกต้อง
 • ถ้าท่านยังเป็นผู้เยาว์ (โดยทั่วไปคืออายุต่ำกว่า 18 ปี แต่ทั้งนี้จะแตกต่างกันในแต่ละมณฑล) ท่านจำเป็นต้องใช้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ปกครองในแคนาดาด้วย โดยที่ท่านต้องใช้ ใบประกาศรับรองที่ลงนามโดยบิดา - มารดาของท่าน หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ในประเทศของท่าน และใบประกาศรับรองเป็นผู้ปกครองในแคนาดา ที่ลงนามกำกับโดยผู้ปกครองในแคนาดา ผู้ซึ่งพร้อมจะทำหน้าที่เป็นบิดา - มารดาในกรณีฉุกเฉิน เช่น ในกรณีที่ต้องตรวจสุขภาพ หรือมีคำร้องใดๆ สำหรับนักศึกษาที่ยังเป็นผู้เยาว์ จะต้องใช้ใบผ่านพรมแดน ที่ระบุความรับผิดชอบของผู้ปกครอง ทั้งในกรณีฉุกเฉินและการดูแลประจำวัน

 

3. การดำเนินการที่สถานทูตแคนาดา
เมื่อท่านกรอกรายละเอียดในใบสมัครเรียบร้อย และได้รวบรวมเอกสารที่จำเป็นต่างๆ แล้ว ให้นำไปยื่นพร้อมค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติเป็นนักศึกษา ที่สถานทูตแคนาดาที่ใกล้ที่สุด เมื่อตรวจสอบใบสมัครการอนุมัติเป็นนักศึกษาของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่สถานทูตแคนาดา จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน ตามกำหนดของกฏเกณฑ์ และพระราชบัญญัติผู้เข้าประเทศแคนาดา (Canadian Immigration Act and Regulations) และตรวจสอบว่าท่านจะพำนักอยู่ในแคนาดาชั่วคราวเท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่สถานทูตแคนาดา ได้ตรวจสอบหลักฐาน และมั่นใจว่าท่านเป็นนักศึกษา “ที่แท้จริง” และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทุกประการ เจ้าหน้าที่จะออกเอกสาร ที่ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ที่ด่านเข้าประเทศของแคนาดา ไว้สำหรับที่จะได้รับพิจารณาอนุมัติเป็นนักศึกษา ปกติแล้ว เอกสารการได้รับอนุมัติเป็นนักศึกษาของท่าน จะมีผลบังคับใช้ได้ในช่วงระยะเวลา ตามหลักสูตรที่ท่านศึกษา ดังนั้น โปรดแน่ใจว่า เอกสาร (หนังสือเดินทาง) ของท่าน ก็มีผลบังคับใช้ได้ในระยะเวลาเดียวกันด้วย

รายละเอียดการขอวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อ
วีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วีซ่านักเรียน และ วีซ่าชั่วคราว (สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส ที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน)

เอกสารการขอวีซ่านักเรียน (Study Permit)

 • หนังสือเดินทาง,  รูปถ่าย 4 ใบ
 • จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษา (เฉพาะมณฑลควีเบ็ค ท่านต้องมี หนังสือตอบรับจากมณฑล เรียกว่า CAQ)
 • หลักฐานการเงิน,  หลักฐานการเรียนล่าสุด
 • เมื่อคำร้องขอวีซ่าได้ผ่านการพิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่สถานฑูตจะออกแบบฟอร์ม สำหรับการตรวจสุขภาพให้ท่าน
 • นักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือลงนามประทับตรา จากบิดามารดา มอบอำนาจให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของผู้ดูแลนักเรียน ในประเทศแคนาดา (ทางโรงเรียนในแคนาดาจะเป็นผู้จัดหาให้) และหนังสือลงนามประทับตรา จากผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดา (ทางโรงเรียนในแคนาดาจะส่งมาพร้อมกับจดหมายตอบรับ)
 • ค่าธรรมเนียม 125CAD  สถานฑูตจะรับเฉพาะดราฟท์  หรือแคชเชียร์เช็คเท่านั้น สั่งจ่ายในนาม สถานเอกอัครราชฑูตแคนาดา หรือ Canadian Embassy
 • เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านมาสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณา

เอกสารการขอวีซ่าชั่วคราว (Student on Visitor Visa)

 • หนังสือเดินทาง, รูปถ่าย 2 ใบ
 • หลักฐานการเงิน, หลักฐานการงาน
 • จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษา
 • ค่าธรรมเนียม 75CAD เข้าประเทศครั้งเดียว และ 150CAD สำหรับเข้าประเทศหลายครั้ง สถานฑูตจะรับเฉพาะดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเท่านั้น สั่งจ่ายในนาม สถานเอกอัครราชฑูตแคนาดา หรือ Canadian Embassy
 • เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านมาสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณา
 • สถานฑูตแคนาดา ตั้งอยู่ที่ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 (ตรงข้ามสวนลุมพินี)  เวลาทำการ วันจันทร์ - พฤหัส  เวลา 07.30 - 10.00 น.
 • รายละเอียดการขอวีซ่าเพิ่มเติม กรุณาเช็คที่  www.thailand.gc.ca